7. Ekologinė bitininkystė. Produktų kokybė ir savikaina. V. Juraitis

Eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti Lie­tu­vo­je tam­pa ne tiek ­pa­trauk­lu, kad visi griebtūsi tokio gyvenimo būdo.

   To­dėl eko­lo­giš­kų ūkių smar­kiai ma­žė­ja. Mat ne tik že­mės ūkio, bet ir ki­tas pre­kes kaip eko­lo­giš­kas Lie­tu­vo­je par­duo­da gau­sus bū­rys ap­si­me­tė­lių. Pa­sak ūki­nin­kų, eko­lo­giš­ka dar­ži­nin­kys­tė, uo­gi­nin­kys­tė, so­di­nin­kys­tė Lie­tu­vo­je merdėja Viena iš priežasčių:  derliaus savikaina  aukštą, o parduoti rinkos – mažos.

 O bitininkystė?

  Esama nemažai bititninkų, kurie yra jau  pasirinkę  ekologiško bitininkavimo kelią. Ypač  tokia galimybė atsiranda tiems, kurie turi bitynus švariose, neužterštose  šalies  teritorijose. Toli nuo didelių gamyklų, teršimo šaltinių…

    Pradedant  ekologiškai bitininkauti tenka  atlikti ne vieną namų darbą. Įsipareigoti vykdyti  atitinkamus reikalavimus.

 Apie tai galima sužinoti Viešosios įstaigos ,,Ekoagros” svetainėje www.ekoagros.lt

Svetainėje rašoma, kad bitininkas privalo turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą arba išsilavinimo pripažinimą:t. y. iki einamųjų metų spalio 15 d. turite gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą pagal privalomąją mokymo programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ ar turimo išsilavinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba.

Jeigu neturite su ekologine gamyba susijusio išsilavinimo, turite teisę kreiptis (raštu, el. paštu info@litfood.lt arba faksu (8 5) 2503 793) į VšĮ „Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą“ pateikdami prašymą ir išklausyti Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursą, kurį baigus išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Jeigu turite neformaliojo mokymo kurso (baigto ne anksčiau kaip prieš penkerius metus nuo kreipimosi į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą datos) arba formaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio krypties mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, turite teisę kreiptis (raštu arba el. paštu info@litfood.lt) į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą.

Šioje svetainėje pateikiama  ir  daugiau detalios informacijos.

Ekologiškai bitininkausi – medų parduosi draugams ir kaimynams

Tačiau  dauguma  Lietuvos bitininkų mėgėjų  ir be ekologiško bitininkavimo statuso  savo  mažasias darbštuoles  prižiūri su meile, atidumu, jas gydo  ne agresyviais vaistais. Stengiasi, kad ir bitės būtų sveikos, surinktų  sveiko ir kokybiško medaus.

Dauguma bitininkų mėgėjų platina medų savajame draugų ir pažįstamų  rate. Todėl  labai svarbu išsaugoti  savo gerą vardą, kad nuolat turėtume klientų ir jų vis daugėtų.

Todėl dauguma bitininkų to ir siekia  ne  tik dėl  paramos išmokų ir lengvatų. O elementarūs  reikalavimai  daugeliui bitininkų yra žinomi, bet  pravartu kiekvieną kartą  tai prisiminti ir tokių reikalavimų laikytis.

Sveikos bičių šeimos būna tuomet, kada bityne prisilaikoma visų higienos reikalavimų. Juk tik iš sveikų ir stiprių bičių šeimų galima gauti aukštą produkciją. Kur bitės prižiūrimos gerai, kasmet gaunama aukšta produkcija.

Kad bičių šeimos gerai vystytųsi, pavasarį bityną reikia išskirstyti ūkio teritorijoje po 20-30 bičių šeimų. Bitynų vietos turi būti sausos, apsaugotos nuo vėjo, turtingos medingaisiais augalais. Tokiose vietose turi būti ir švaraus vandens. Negalima bičių laikyti prie gyvulininkystės fermų, nešvarių vietų, nes bitės gali susirgti paratifu.

Bitininkai turi pasirūpinti, kad visos bičių šeimos būtų laikomos švariuose, gerai apšiltintuose, nudažytuose ir sunumeruotuose aviliuose. Avilio lizdas turi būti švarus ir kasmet atnaujinamas. Bityne reikia turėti pakankamą kiekį tinkamų naudojimui korių. Blogai būna, kada vidutiniškai vienai bičių šeimai yra vos po 6-7 lizdinius korius, ant kurių bitės žiemoja, o lizdo plėtimui korių nėra. Neturint pakankamai korių, gaunama žymiai mažiau medaus. Lizdiniuose koriuose vystosi perai. Bitėms išsiritus, dalis kokonų ir išmatų, nors juos bitės ir valo, vis tiek lieka akutėse. Tokiuose koriuose išauga mažesnės bitės, be to, čia būna palankesnės sąlygos ligoms plisti. Tamsius, supelijusius, nešvarius, o taip pat su traninėmis akutėmis reikia išbrokuoti. Brokuoti reikia du kartus per metus: pavasarį ir rudenį. Kasmet bitininkai turėtų išbrokuoti ne mažiau kaip 30 proc. lizdinių, 10 proc. magazininių korių, juos nedelsiant sulydyti ir vašką pristatyti į bitininkystės parduotuves, tada laiku galima bus apsirūpinti dirbtiniais koriais.

Tinkamus naudojimui šviesius, nesugadintus korius reikia išdezinfekuoti, kaip nurodyta instrukcijoje kovai su bičių ligomis, ir juos laikyti sausose, švariose, gerai vėdinamose patalpose, kad nesugadintų kandys.

Pavasarį, atšilus orui, avilius reikia dezinfekuoti karštu 5 proc. pelenų šarmu, sodos arba 2 proc. natrio šarmo skiediniu. Iš nešvarių avilių bites būtina perkelti į išdezinfekuotus avilius. Tam tikslui ūkis turi turėti 10-15 proc. atsarginių avilių. Kad bitynas būtų sveikas, reikia ne tik kartas nuo karto dezinfekuoti avilius, bet ir visą inventorių, naudojamą prie bičių.

Žuvusios bitės pavasarį yra sudeginamos arba užkasamos giliai į žemę, o ne iššluojamos iš avilio ant žemės. Ypač tvarkinga turi būti kamša. Negražų įspūdį palieka bitynai, kuriuose ant žemės arba iš po avilių stogų yra išlindusi apšildomoji medžiaga.

Jei bityne yra sergančių ar bent įtariamų bičių šeimų, nedelsiant reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją ir rajono bitininkystės agronomą, kurie padėtų nustatyti bičių ligą ir paaiškintų, kaip tokias bičių šeimas prižiūrėti. Sergančių arba žuvusių bičių bei perų pavyzdžius reikia pristatyti į veterinarijos laboratoriją tyrimui.

Sergant bitėms, visus priežiūros darbus bitininkas gali atlikti tik apsivilkęs specialų chalatą, o po apžiūrėjimo nusiplauti rankas su muilu. Neleistina lizdinių rėmų su maistu ir perais perkelti iš sergančių šeimų sveikoms. Sergant bitėms užkrečiamomis ligomis, uždedamas karantinas užkrėstam bitynui ir teritorijai 5 km atstumu.

Gerai prižiūrėti  savo bites – tai džiaugsmas ir nauda.

 

Publikaciją parengė V. Juraitis, VšĮ ,,Žemės trauka”